+48 519 141 524 | DARMOWA WYSYŁKA OD 100 ZŁ !! | Rabat na pierwsze zakupy! kod: M2KKF4S9 sklep@ocbd.info

Regulamin Portalu oCBD.info

Regulamin portalu oCBD.info

1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
5. WARUNKI I PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
6. DOSTAWA I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
7. PŁATNOŚĆ
8. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DO DRUKU
9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:

1.1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. Konto (Konto Klienta) – podstrona Portalu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta oraz dane teleadresowe Klienta.

1.4. Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem www.oCBD.info, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.6. Produkt – materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu oCBD.info.

1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy osobą fizyczną Marcin Masłyk, a Klientem, za pośrednictwem serwisu internetowego oCBD.info.

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.9. Zamówienie(Zlecenie) – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki, w szczególności rodzaj i ilość towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży.

1.10. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach drukarni internetowej oCBD.info

1.11. Proces zakupowy – ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.

1.12. Sprzedawca – Marcin Masłyk prowadzący działalność gospodarczą nierejsetrową pod nazwą:

oCBD.info

Marcin Masłyk

NIP: 6292498322

REGON: 387589910

Oddziału AK Ordona 236

42-530 Dąbrowa Górnicza

adres poczty elektronicznej: sklep@ocbd.info

numer telefonu: (+48) 504 830 680 (opłata jak za połączenie

standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

1.13. Strona – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.14. Rejestracja – Utworzenie Konta przez Klienta na portalu oCBD.info.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.oCBD.info, zwanego dalej Portalem.

1.2. Właścicielem i administratorem Portalu www.oCBD.info jest firma Maswiz Marcin Masłyk z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Oddziału AK Ordona 236, działalność nierejstrowa zwana dalej Sklepem.

2.3. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.5. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6. Klient obowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.7. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Portalu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Portalu niezamówionej informacji handlowej.

2.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3. Świadczenie Usług Elektronicznyc​h

3.1. W ramach Portalu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: e-mail oraz hasło. Po dokonaniu rejestracji konieczne jest uzupełnienie danych personalnych lub firmowych.

3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Portalu zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (zamówienie Produktu).

3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Portalu jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.6.2. Klient, który dokonał Rejestracji Konta może wypowiedzieć umowę o świadczenie tejże Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym także poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu takiej dyspozycji korzystając z opcji w ramach Konta.

3.6.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub postępowanie klienta wpływa negatywnie na działanie Portalu. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

3.6.4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.6.5. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

3.7. oCBD.info może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Portalu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez oCBD.info za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ninejszym Regulaminem.

3.8. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.

4. Warunki składania zamówienia

4.1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty jest założenie konta na Portalu oCBD.info poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, w tym podanie aktualnego adresu e-mail.

4.2. Poprzez założenie konta na Portalu oCBD.info klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni go akceptuje.

4.3. Klient Portalu oCBD.info nie może:

a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

c) rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystać z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla witryny oCBD.info,

4.4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku,

b) korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

5. Warunki i procedura zawierania Umowy sprzedaży

5.1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy przebyć następujące kroki:

a) wejść na stronę www.oCBD.info ,

b) założyć konto,

c) dokonać wyboru produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty,

d) złożyć Zamówienie.

5.3. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” przez Klienta spowoduje przeniesienie na stronę Zamówienia, gdzie następuje wybór metody wysłania pliku graficznego, metody płatności oraz sposobu dostawy a także określenie adresów, na jakie ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem.

5.4. Po złożeniu zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” spowoduje wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany w czasie rejestracji adres. Wiadomość jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, w tym: przedmiot Zamówienia oraz jego numer, łączną cenę zamawianych produktów lub usług, sugerowaną metodę płatności oraz dostawy, adres domyślny pod jaki zostanie wysłane Zamówienie oraz przewidywany czas dostawy.

5.5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych przez Klienta oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie oCBD.info (dla zleceń opłaconych przelewem lub przy wykorzystaniu systemu „PayU”).

5.6. Akceptacja przez Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży oraz, dla Zleceń już opłaconych lub „za pobraniem”, oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z zakupu.

5.7. Zamówienie, które nie zostało opłacone lub jest „za pobraniem”, ale nie dokonano w nim akceptacji plików, ważne jest przez 30 dni, po upływie których zostanie automatycznie usunięte z konta użytkownika.

5.8. Z klientami, którzy złożyli zamówienie i je opłacili, ale nie dokonali akceptacji plików, po 30 dniach od momentu zaksięgowania płatności na koncie, skontaktuje się konsultant w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

5.9. Dokonanie płatności możliwe jest przed akceptacją plików graficznych. W ciągu siedmiu dni od momentu zaksięgowania płatności na koncie, oCBD.info wystawi fakturę zgodnie z przyjętymi zasadami księgowymi.

5.10. Zamawiający może anulować Zlecenie opłacone przelewem, ale tylko do momentu akceptacji plików graficznych.

5.11. Klient, który opłacił anulowane Zlecenie przelewem, najdalej w ciągu 14 dni roboczych otrzyma zwrot środków pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z czynności, jakie Sklep musi podjąć by anulować rozpoczęty proces realizacji zlecenia. Wspomniane koszty wynoszą 34.99 zł brutto. oCBD.info wystawi wówczas fakturę korygującą umniejszającą wartość Zlecenia.

5.12. Koszty administracyjne wynikające z powyższej czynności nie mogą przekroczyć wartości Zamówienia. W przypadku wartości Zamówienia niższej niż 34.99 zł brutto za koszty administracyjne przyjmuje się 100% wartości Zamówienia.

5.13. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dokładne godziny akceptacji plików oraz terminy realizacji określone są na stronie Portalu dla każdego produktu odrębnie.

6. Dostawa i termin realizacji Zamówienia

6.1. Dostawa Zamówienia ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się zgodnie z wyborem Klienta określonym w Zamówieniu za pomocą firm kurierskich

6.3. Orientacyjny termin realizacji dostawy określa się dla każdego Produktu odrębnie i przedstawiony na Portalu oCBD.info.

6.4. Dopuszcza się wydłużenie podanego terminu realizacji o 2 dni robocze bez podania przyczyny ze strony Sklepu.

6.5. Klient ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi na Portalu terminami dostaw. oCBD.info dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. Sklep dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Sklep względem Klienta.

7. Płatność

7.1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania i kartonu, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: opłata za pobraniem pieniężnym, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.

7.2. oCBD.info akceptuje płatności:

a) za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych, PayU w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem on-line,

b) za pomocą przelewu bankowego,

c) za pomocą opcji „płatność za pobraniem”.

7.3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

7.4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.

7.5. Dokonując zakupów na Portalu oCBD.info Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Klient ma również możliwość pobrania e-faktury, logując się na Portalu, wybierając podstronę „faktury” na podstronie „moje konto”.

8. Przygotowanie materiałów do  Sklepu

8.1. Sklep nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta.

8.2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.

8.3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku gdy zawiera ono treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe.

8.4. Materiały, które Sklep otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na Portalu.

8.5. Aby ograniczyć ewentualne błędy, które mogą powstać w trakcie pracy z plikami graficznymi, Sklep bezpłatnie udostępnia na stronie narzędzia i aplikacje umożliwiające sprawdzenie poprawności przygotowania pliku do druku. W przypadku niezgodności danych przesłanych przez Klienta z instrukcją umieszczoną na Portalu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, co jest jednoznaczne z warunkową lub negatywną weryfikacją plików graficznych.

8.6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do  Sklepu i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.

8.7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.

8.8. Dane przesyłane do  Sklep archiwizowane są bezterminowo. Pliki dodane do zamówień będą usuwane z systemu już po 2 miesiącach od ich ostatniego wykorzystania.

9. Prawo odstąpienia od umowy

9.1. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach Portalu produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.

10. Tryb postępowania reklamacyjnego

10.1. Podstawą do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego w szczegółach danego Zamówienia. Reklamacji można również dokonać z każdej podstrony klikając link „reklamacje” znajdujący się u dołu w stopce strony oCBD.info.

10.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.

10.3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.

10.4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy. W takim przypadku będą one rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Powyższe terminy są nieprzekraczalne dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Sklep jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.

10.5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.

10.6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

10.7. Sklep dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.

10.8. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. Drukarnia dopuszcza możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.

10.9. Za nieprawidłowa warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.

10.10. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:

a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,

b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,

c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,

d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,

e) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające + / – 5% ilości zamówionej,

f) różnic wymiarowych w przypadku banerów oraz siatek wielkoformatowych – nie przekraczające + / – 3% deklarowanego formatu,

g) przy lakierowaniu UV wybiórczym – pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm

10.11. Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie – koszt przesłania zwrotu ponosi Drukarnia.

10.12. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.

10.13. Drukarnia z uwagi na specyfikację maszyny drukującej oraz właściwości podłoża zadruku, dopuszcza podczas realizacji zadruku na koszulkach, odchylenie odległości zadrukowanej grafiki od wskazanego pola zadruku do 10 mm.

10.14. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

10.15. Materiały wykorzystane we wzorniku papierów offsetowych i materiałów do druku wielkoformatowego oCBD.info są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które stosowane są w druku Zamówień składanych na Portalu. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.

10.16. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

11. Ochrona danych osobowych

11.1. 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Systemie.

11.2. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów są przetwarzane przez Maswiz Marcin Masłyk z siedzibą w Dąbrowie Górniczej pod adresem: przy ul. Oddziału AK Ordona 236 , 42-530 Dąbrowa Górnicza.

11.3. Dane osobowe przekazane nam przy Rejestracji, są wykorzystywane w celu:

a) realizacji umowy, wystawienia dokumentów finansowo – księgowych, a także niezbędnych do realizacji wysyłki,

b) w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez witrynę oCBD.info

c) dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

11.4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.08.2020.

12.2. Umowy zawierane poprzez Portal zawierane są w języku polskim.

12.3. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

12.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Portalu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Ostatnia modyfikacja regulaminów: 23.08.2020r.